மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

Electrician theory sem 4 july 2015 questions

Electrician theory sem 4 july 2015 questions

Which element is used as a semi conductor?
A Copper  B Silver  C Silicon  D Aluminium

The number of valance electrons of the germanium element is.................
A  5        B  4      C 3       D  2

Name the element used as impurity to produce 'N'- type semi conductor?
A Gallium  B Boron  C Aluminium  D Arsenic

The barrier potential voltage of silicon element is................
A 0.7 volt    B 0.6 volt    C 0.5 volt   D 0.3volt

In diode, the current, which can allow to flow through it without getting damaged is called as.............
A   maximum reverse current           B   maximum average forward current
C  maximum forward surge current  D  maximum load current

In diode terminology PIV stands for
A  Peak Instantaneous Voltage     B  Polarity Identification Value
C  Peak Inverse Voltage               D  Peak Inverse Value

Which type of diode is used in Radio receivers?
A   Signal diodes                    B   Switching diodes
C   Point contact diodes          D   High power diodes

Aa per the PRO ELECTRON type coding, one diode is specified as 'BY127'. In this, what dose the letter T indicate?
A Power diode   B Rectifier diode    C Signal diode     D Junction diode

if the input AC voltage is 30 volts, then the output D.C voltage of the half wave rectifier will be...............
A  30.0 volt     B  27.0 volt   C  13.5 volt    D  10.8 volt

if the input AC frequency is 50 Hz then the output ripple frequency of the bridge rectifier is.........
A   50 Hz      B   100 Hz    C   150 Hz     D   200 Hz

Which type of filter can be used together with a full wave rectifier only?
A  Series Inductor filter    B  Pi filter (n)    C  RC filter    D  Choke input LC filter

What is the forward voltage drop of single green colour LED is..................
A  1.8 volt     B  2.0 volt    C  2.2 volt    D  2.1 volt

Which one is the application of high power transistor?
A Microphone   B Loud speaker   C Tape recorder   D Transducers

A transistor is designated as '2N 3055'. What does '2N' indicate?
A   Indicates as diode
B   Indicates the number of terminals
C   Indicates the field effect transistor
D   Indicates thetwo junction device (transistor)

In common emitter amplifier the output characteristic curves can be obtained by plotting...................
A lc on the 'Y' axis Vs VCE on the 'X' axis
B lB on the Y axis Vs V6E on the 'X' axis
C Vbe on the Y axis Vs le on the Y axis
D  VCE on the Y axis Vs lc on the Y axis

Which type of transistor biasing in commonly used in digital circuits?
A Self bias    B Base bias    C Voltage divider bias    D Emitter bias

The power gain (Ap) of amplifier is often expressed in..........
A milliwatts   B watts   C decibel   D percentage

The emitter follower configuration is frequently used as..................
A  an amplifier circuits                    B  switching circuits
C  negative feed back circuit            D  an impedance matching circuit

One of the application of class - A amplifier is...............
A  audio power amplifier circuit    B  micro phone    C  tape recorder    D  radio receiver

One of the disadvantages of the class - B push pull amplifier is....................
A   the single ended input and output   B   the positive half cycle only get amplified
C   having a cross - over distortion       D   having centre tapped drive transformer

If the output of the oscillator is non-sinusoidal wave form then, the type of oscillator is known as..................
A  relaxation oscillators   B  harmonic oscillators
C  colpitt's oscillators       D  hartley oscillator

Which type of oscillator is used in broad cast transmitters?
A  Hartley oscillator              B  Crystal oscillator
C  R-C phase shift oscillator  D  Colpitt's oscillator

The free running multi - vibrator is also known as...............
A bistable multi vibrator    B mono - stable multi vibrator
C astable multi-vibrator     D mono -shot

The noise in operational amplifiers can be reduced by...............
A  applying dual DC power supply
B  applying single D.C power supply
C  increasing the value of input resistor to large values
D  shortening the interconnecting wire lengths

The gain of an op - amp. is specified at different frequencies is termed as.........
A frequency gain   B gain - band width - product   C band width gain  D op - amp. Voltage gain

The application of UJT is..........
A filter circuits  B power amplifier  C relaxation oscillator  D sinusoidal oscillator

The material is used in solar cell as positive output terminal is................
A  nickel plated ring   B  chromium plated ring  C  silver coated ring  D  zinc plated ring

What are the terminal markings in TRIAC?
A  Source (S), Gate (G), Drain (D)
B   Main terminal -1 (MT1, Main terminal - 2 (MT2) Gate (G)
C   Base (B), Collector (C), Emitter (E)
D  Anode (1), Anode (2)

FET (Field Effect Transistor) is also known as.............
A  bi-polar transistor             B   unipolar transistor
C  current controlled device  D  power controlled device

GTO stands for..............
A  Gated Tuned - off Thyristor       B  Gate Turn - off Thyristor
C  Gain Triggered - off transistor    D  Gate Triggering - off Thyristor

One of the application of GTO is.............
A  high power amplifier   B  signal diodes   C  induction heating    D oscillators

IGBT stands for..............
A   Integrated Gate Bipolar Transistor  B   Intrinsic Gallium Bipolar Thyristor
C   Insulated Gate Bipolar Transistor   D   Integrated Gain Bipolar Thyristor

One of the application of IGBT is.....
A  inverters B multi vibrators C amplifiers D loudspeaker

The current through the load in SCR: wnich is below the critical value Is called as........
A  gate current B  forwarded current C  holding current D  load current

The main application of SCR is.............
A  the speed control of motors B  the voltage amplifier circuits C  the filter circuits D  the oscillator circuits

In MOSFET, the insulating layer is generally made of...................
A  galiium dioxide B  silicon dioxide C  germanium plate D  bismuth piate

SCR stands for................
A  Semi Conductor Rectifier             B  Speed Controlled Rectifier
C  Special Conductor Rectifier          D  Silicon Controlled Rectifier

The speed of the A.C motors using SCR can be controlled by varying..................
A the holding current of SCR    B  the firing angle of the SCR
C  the load current                    D the gate current

In IC type, voltage regulator, it is designated as 7805'. What does the number 78l indicate?
A The positive output regulator  B The negative output regulator
C The input positive voltage       D The output negative voltage

In a on - line UPS system, The switch over time from mains to battery is.................
A 10 milli sec    B  9 milli sec    C  8 milli sec   D  zero

In Binary number '0100' is equal to the decimal number is....................
A 1   B 2   C 3  D 4

The decimal number '8' is equal to the binary number is....................
A 1000  B 1001  C 0111  D 0110

in Hexadecimal number system the base number is.........
A 6  B 12  C 16  D 18

In Hexadecimal number system the letter 'D' indicates the decimal number is.........
A D=14   B D=13   C D=12   D D=11

The pre-dominant binary coded decimal code is...........
A 1248  B 2481   C 4286    D 8421

If the inputs of the 'OR' gate are 'A&B', then the output (y)=..........
A  y = A.B   B   y = A-B    C   y = A+B   D   y= AB

In J&K flip-flops the 16 clock pulse dives Q=..........
A 1111  B 0000   C 1001   D 1010

What are the two inputs (A&B) of the 'NOR' gate, if the output (y)=1?
A A=0;B=0     B A=0;B=1   C A=1;B=0    D A=1;B=1

No comments:

Post a Comment

Hindi iti question and answer videos

https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA