மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

Fitter theory sem 3 jan 2017 QUESTIONS

Fitter theory sem 3 jan 2017 QUESTIONS

Which one is not part of centre lathe?
a. Saddle     b. Arber   c. Feed rod      d.  Lead screw

Lower Critical Temperature of High carbon Steel while hardening.................
a. 560 °C     b. 850 »c        c- 723 °C      d. 960 °C

The sliding surface of lathe bed are ...........
a. Flame hardened        b. Normalized     c. Case hardened       d. Tempered

Advantages of four Jaw Chuck are ................
a. Irregular work pieces can be held easily
b. It has more gripping power
c. Large diameter can be held by reversing jaw
d. All of these

The internal part of the shaft of bearing is called............
a. Journal    b. Outer Race    c.  Cage     d. Inner race

Bearing suitable for heavy radial load..............
a. Thrust bearing                     b. Ball Bearing
c. Self-Aligning ball Bearing d. Roller Bearing

Bearing assembled in two parts in special plumber block.........
a. Adjustable Slide Bearing  b.  Split Bearing
c. Solid Bearing  d. Self-Aligning Ball Bearing

Bearings are used for- shaft...............
a. To move shaft freely   b.  To guide shaft
c. To support shaft in a fixed position    d. All ot tnese

The material for Indenter of mechanical surface measuring machine...............
a. Cast Steel      b. Diamond   c. Carbide   d. Tool Steel

10. Which one of the following tool ang.e is provided to avoid rubbing of the body of the tool with me
work piece?
 a. Rate angle     b. Helix angle     c. Clearance angle     d. None of these

Pattern made by the movement of Cutting tool on the Work Surface is called.................
a. Roughness   b. Smoothness   c. Waviness   d. Surface Texture

Abrasive used for lapping of Gauges...........
a. Boron carbide     b. Silicon carbide     c. Aluminium Oxide    d. Diamond

The movement of Honing machine while honing is .......
a. Vertical     b. Reciprocating    c. Vertical and Reciprocating    d. Horizontal

In which metallic coating, chromium powder is used.................
a. Cladding     b. Sherardising    c. Calonsmg   d. Chromising

Hard abrasive for lapping is.................
a. Diamond     b. Boron carbide   c. Silicon Carbide    d. Aluminium Oxide

Which one of the following governs the selection of feed when turning on work piece?
a. Tool geometry    b. Surface finish required    c. Type of coolant required    d. All of these

Centred drilling should be done at ..............
a. Higher rpm with a slower feed     b. Higher rpm with a higher feed
c. Slower rpm with a higher feed     d. Slower rpm with a slower feed

Which one of the reason for torn threads while thread cutting on lathe?
a. Blunt tool      b. Heavy depth cut     c. Insufficient side clearance     d. Any one of these

For setting of tool  for threading it is aligned with the work by .............
a. Try square            b. Centre gauge          c.  Thread plug    d. Template

Nut dimension is represented by..............
a. Head of Bolt    b. Pitch Diameter of Bolt   c. Nominal Diameter of Boh   d. Core Diameter of Bolt

Speed while knurling should be ..............
a. Low    b. High   c. Intermittent    d. None of these


Workshop gauges keep at the temperature of................
a. 10 °c    b. 20 °C    c. 15 °C    d. 25 °C

Gauge has GO and NO GO at its one end.....
a. Fixed type plug gauge     b. Adjustable plug gauge
c. Progressive plug gauge  d. Double ended plug gauge

Main purpose of Screw pitch gauge........
a. To check limits of screw thread
b. To check distance between crest to crest of screw thread
c. To check minor diameter of screw thread
d. To check'major diameter of screw thread

Taper ring gauge is used for..........
a. To check inner taper  b. To check outer taper c. To check internal thread   d. To check outer thread

Clearance between the mating parts is measured by.................
a. Feeler Gauge   b. Caliper gauge  c.  Dial Gauge   d. No Go Gauge

According to Indian Standard, set of slip gauges has............
a. 71 pieces   b.112 pieces  c. 81 pieces   d.  120 pieces

Shape of warding files are-
a. Square    b. HalfRound   c.. Rectangular    d- Round

Taper made on the nose of headstock spindle of lathe-
a. Morse taper       b.  Metric Taper       c. Jarno Taper     d. Pm Taper


A sine bar is available in standard sizes which one of these is not a standard size?
a. 100 mm     b. 250 mm   c. 200 mm    d. 300 mm

While normalizing the steel should be cooled?
a. In still air to room temperature    b.  By forced air   c. In oil    d.  In water

Cutting tool, is affected by .
a. Job metal     b.Depth of cut     c. Tool metal    d. All of these

According to BIS, front clearance angle is put in the range of..........
a. 4° to 8°     b. 2° to 5°   c. 6° to 10°   d. More than 10°

Tip of tip tool is made up of-
a. Cobalt Steel   c. Both (a) & (b)
b. Tungsten d. None of these

Lead screw is made up of-
a. High Speed Steel c.  Mild Steel
b. Carbon Steel d. None of these

Point angle of Morse Standard Taper is-
a.  30°   b 45°   c. 15°       d. 60°   

If the side rack is less on tool top, the effects are-
a. Smooth Cutting      b. Improper Cutting      c. No effect on cutting    d. None of these

File has circular teeth on both edges............
a. Warding Files    b. Pillar Files    c. Mill Files   d. Crossing Files

Shape of barrette file is.......
a. Rectangular    b. Square    c. Circular   d. Triangular

According to BIS the width of Flat Scrapper.............
a. 10 to 20 mm     b. 20 to .10 mm    c. 12 to 15 mm    d. 12 to 20 mm

According to Size. 80 number drill is..........
a. Smaller one    b. Bigger one    c. Middle one    d. None of these

According to BIS, slip gauges are divided in..............grades
a. 1   b. 2    c. 3   d. 4

Angle of B S F Thread is...........
a. 55°    b. 60°    c. 45°    d. 30°

Templates are made up of......
a. Carbon steel  b. Tool Steel   c. Mild Steel    d. High speed Steel

Depth of Indian Standard Thread is indicated by-
a. 0.6403 P
b. 0.6304P
c. 0.6134P
d. 0.6143 P

In M 10 x 1.5.10 represents-
Metric Thread
Pitch of Thread
c. Depth of Thread
d. Diameter of Thread

In above question, 1.5 represents-
a. Metric Thread
b. Pitch of Thread
c. Depth of Thread
d. Diameter of Thread

Capacity of lathe is expressed by -
Horse power & chuck diameter
Swing apd distance between centres
c. Bed length & spindle speed
d. Tool post size & lathe travels

For smaller precision components, suitable thread is
a. BSW
b. BA
Acme
Square

Angle of Indian Standard Thread is-
a. 55°
b. 60°
45°
30

No comments:

Post a Comment

Hindi iti question and answer videos

https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA