மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

FITTER

15/A/C/S-3/4/E                                                                                   
17/A/C/S-3/4/E
FITTER SEMESTER MODEL QUESTION PAPER pdf
2015 semester III Fitter theory iti question paper pdf
2017 semester III Fitter theory iti question paper pdf
 iti question pdf
2017 semester I Fitter theory iti question pdf
FITTER IV SEMESTER QUESTIONS pdf
2016 july sem IV Fitter theory iti question paper pdf
2016 jan sem IV fitter theory iti question paper pdf
2015 july sem IV fitter theory iti question paper pdf

HINDI FITTER SEM II JULY 17 PAGE-1
HINDI FITTER SEM II JULY 17 PAGE-2
HINDI FITTER SEM II JULY 17 PAGE-3
HINDI FITTER SEM II JULY 17 PAGE-4
HINDI FITTER SEM II JULY 17 PAGE-5
HINDI FITTER SEM II JULY 17 PAGE-6
HINDI FITTER SEM II JULY 17 PAGE-7
HINDI FITTER SEM II JULY 17 PAGE-8

FITTER THEORY SEM-II JUL 17 PAGE-1
FITTER THEORY SEM-II JUL 17 PAGE-2
FITTER THEORY SEM-II JUL 17 PAGE-3
FITTER THEORY SEM-II JUL 17 PAGE-4
FITTER THEORY SEM-II JUL 17 PAGE-5
FITTER THEORY SEM-II JUL 17 PAGE-6
FITTER THEORY SEM-II JUL 17 PAGE-7

FITTER SEM II THEORY JUL17 PDF PAGE-1
FITTER SEM II THEORY JUL17 PDF PAGE-2
FITTER SEM II THEORY JUL17 PDF PAGE-3
FITTER SEM II THEORY JUL17 PDF PAGE-4
FITTER SEM II THEORY JUL17 PDF PAGE-5
FITTER SEM II THEORY JUL17 PDF PAGE-6

HINDI FITTER SEM IV JUL17_PAGE-1 IMAGE
HINDI FITTER SEM IV JUL17_PAGE-2 IMAGE
HINDI FITTER SEM IV JUL17_PAGE-3 IMAGE
HINDI FITTER SEM IV JUL17_PAGE-4 IMAGE
HINDI FITTER SEM IV JUL17_PAGE-5 IMAGE
HINDI FITTER SEM IV JUL17_PAGE-6 IMAGE
HINDI FITTER SEM IV JUL17_PAGE-7 IMAGE

FITTER THEORY SEM IV JUL17 PAGE-1
FITTER THEORY SEM IV JUL17 PAGE-2
FITTER THEORY SEM IV JUL17 PAGE-3
FITTER THEORY SEM IV JUL17 PAGE-4
FITTER THEORY SEM IV JUL17 PAGE-5
FITTER THEORY SEM IV JUL17 PAGE-6
FITTER THEORY SEM IV JUL17 PAGE-7
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-1
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-2
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-3
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-4
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-5

FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-6
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-7
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-8
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-9
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-10
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-11
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-12
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-13
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-14
FITTER THEORY SEM III JAN16 PAGE-15

FITTER THEORY SEM III JUL15 PAGE-1
FITTER THEORY SEM III JUL15 PAGE-2
FITTER THEORY SEM III JUL15 PAGE-3
FITTER THEORY SEM III JUL15 PAGE-4
FITTER THEORY SEM III JUL15 PAGE-5
FITTER THEORY SEM III JUL15 PAGE-6
FITTER THEORY SEM III JUL15 PAGE-7
FITTER THEORY SEM III JUL15 PAGE-8

FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-1
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-2
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-3
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-4
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-5
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-6
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-7
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-8
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-9
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-10
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-11
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-12
FITTER THEORY SEM IV JAN16 PAGE-13

FITTER THEORY SEM I JAN13_PAGE-1
FITTER THEORY SEM I JAN13_PAGE-2
FITTER THEORY SEM I JAN13_PAGE-3
FITTER THEORY SEM I JAN13_PAGE-4
FITTER THEORY SEM I JAN13_PAGE-5
FITTER THEORY SEM I JAN13_PAGE-6
FITTER THEORY SEM I JAN13_PAGE-7
FITTER THEORY SEM I JAN13_PAGE-8

FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-1
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-2
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-3
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-4
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-5
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-6
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-7
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-8
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-9
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-10
FITTER THEORY SEM I JUL15 PAGE-11

JANUARY 2013
‌‌‍Page-12345678ALL

JULY2013
PAGE-1234567ALL

JANUARY 2014
PAGE-123456ALL

JULY 2014
PAGE-1234567ALL

JANUARY 2015
PAGE-1234567ALL

JULY 2015
PAGE-1234567ALL

JANUARY 2016
PAGE-1234567ALL

JULY 2016
PAGE-1234567ALL

JANUARY 2017
PAGE-1234567ALL

JULY 2017
PAGE-1234567ALL

                                        

4 comments:

Hindi iti question and answer videos

https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA