மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

MECHANIC DIESEL THEORY SEM -2 JAN18


MECHANIC DIESEL THEORY
 SEM -2 JAN18

A diesel engine has compression ratio from .......
a) 6 to 10
b) 10 to 15
c) 15 to 25
d) 25 to 40

Sulphur content in diesel oil should not be more than .......
a) 0.10%
b) 1%
c) 0.01%
d) 5%

In two stroke engine, the working cycle is completed in ......
a) One revolution of the crankshaft
b) Two revolutions of the crankshaft
c) Three revolutions of the crankshaft
d) Four revolutions of the crankshaft

Theoretically a four stroke cycle engine should develop ........... power as that of a two  stroke cycle engine,
a) Half
b) Same
c) Double
d) Four times

The spring clamps pressure friction plate between pressure plate and ............ when clutch is engaged.
a) Flywheel
b) Differential
c) Reaction plate
d) Clutch paddle

A two stroke cycle engine gives  ............. thermal efficiency than a four stroke cycle engine.
a) Higher
b) Lower
c) Same
d) None of these

In a four stroke cycle engine, the sequence of operation is ..........
a) Suction, Compression, Expansion and Exhaust
b) Suction, Expansion, Compression and Exhaust
c) Expansion, Compression, Suction and Exhaust
d) Compression, Expansion, Suction and Exhaust

Due to turbo charger, air intake in a engine ........
a) Decreases
b) Increases
c) Remains same
d) No change

In diesel engine the fuel is injected into the cylinder when the piston is .........
a) Exactly at T.D.C after exhaust stroke
b) Exactly at B.D.C before compression stroke
c) Nearing T.D.C during compression stroke
d) Approaching T.D.C during exhaust stroke

In S.I. engine, Sul. stands for .......
a) Straight Ignition
b) Standard Ignition
c) Spark Ignition
d) None of these

The oil pump is driven by the .....
a) Camshaft
b) Crankshaft directly
c) Camshaft via drive belt
d) Propeller shaft

The motion of the cam is transferred to the valve through ...........
a) Valve stems
b) Camshaft pulley
c) Rocker arms
d) Piston

The function of an alternator in an automobile is to .......
a) Continually recharge the battery
b) Partly convert engine power into electric power
c) Supply electric power
d) Convert mechanical energy into electrical energy

The firing order for an inline four Cylinder l.c engine is ........
a) 1-2-4-3 b) 1-3-4-2
c) 1-2-3-4 d) 1-3-2-4

The odometer is an instrument used for measurement of ........
a) Power
b) Fuel consumption
c) Engine rpm
d) Distance

The connecting rod lower end is connected to the relevant ........... of crankshaft.
a) Big end
b) Crank arm
c) Journal
d) Small end

The condition that results in large quantities of hydrocarbon emission is .........
a) High temperature combustion
b) Incomplete combustion
c) Low temperature combustion
d) High atmospheric temperature combustion

The diagram which shows the correct crank positions corresponding to the opening and   closing of the valve is known as .............
a) Indicator diagram
b) Acid force diagram
c) Valve timing diagram
d) None of these

The starter motor is driven by ......
a) Clutch drive
b) Gear drive
c) Flat belt drive
d) V belt drive

The component in the radiator of an automobile that increases the boiling point of water  is .......
a) Drain plug
b) Water jacket
c) Vacuum valve
d) Pressure cap

In a forced feed lubrication system the device used to guard against excessive oil pressure
is known as ..........
a) Release chamber
b) Balancer
c) Relief valve

The two kind of piston rings are ........
a) Compression rings and oil control rings
c) Oil control rings and oil scraper   d) Stop valve
b) Compression rings and sliding seal rings
d) Pressure and sealingrings

The purpose of a thermostat in an engine cooling system is to .....
a) Prevent the cooling from boiling
b) Allow the engine to warm up quickly
c) Indicate the coolant temperature 
d) Pressurise the system to raise the boiling point

A three way catalytic converter is used to.........
a) Re-circulate exhaust gases
b) Burn fuel vapour
c) Reduce nitrogen oxide, hydrocarbon and carbon di-oxide emission levels
d) Remove carbon di-oxide, hydrocarbon and nitrogen oxide from the exhaust gases passing through it

The information provided by the oxygen sensor to the feedback control system is about the .........
a) Air fuel ratio
b) Air temperature
c) Air flow speed
d) Exhaust gas volume

The starting system includes ......
a) A battery, a starter and an ignition switch
b) A battery, a distributor and an ignition switch
c) A battery, a starter and a distributor
d) A distributor, a starter and an ignition switch

The function of a connecting rod is .......
a) To turn the fly wheel
b) To drive the drive plate
c) To drive the fuel pump
d) To transmit motion of the piston to the crankshaft

The basic part of the engine to which the other engine p ts are attached or assembled is   the .......
a) Cylinder head
b) Cranksh
c) Cylinder block
d) Oil pan

The cam shaft in an engine is always mounted ........
a) Parallel to the crankshaft
b) Perpendicular to the crankshaft
c) Inclined to the crankshaft
d) None of these

Which bearing is commonly used in the crankshaft of an automobile engine?
a) Ball bearing
b) Coller bearing
c) Taper roller bearing
d) Thin wall bearing

In a diesel engine, the function of a fuel injector is to ..........
a) Mix the fuel and air
b) Ignite the air- fuel mixture
c) Provide flame front for ignition
d) Spray atomized fuel in the cylinder

One effect of detonation is .....
a) Delay in ignition  
b) Loss of power
c) Overheating of an engine  
d) Overcooling of an engine

The engine oil is stored in ............. when the engine is not running.
a) Oil pan
b) Cylinder head
c) Oil pump
d) Separate oil tank

Which part does not rotate in the engine?
a) Piston
b) Crankshaft
c) Cylinder head
d) All of these

In the charging system of an Alternator, which of the following is used to convert AC to DC.
a) Slip rings  
b) Diodes
c) Regulator
d) Starter

The condition that results in large quantities of carbon monoxide emission is ........
a) Insufficient air during combustion
b) Insufficient fuel during combustion
c) Low temperature combustion
d) High temperature combusting

In a car which of the following bulb will have the least wattage?
a) Head light bulb
b) Stop light bulb
c) Parking light bulb
d) Ignition warning bulb

The function of distributor in an automobile is to .......
a) Distribute charge equally to all the cylinder
b) Regulate power
c) Feed lub oil to all moving parts
d) Time the spark

In the opposed piston diesel engine, the combustion chamber is located ........
a) Above the piston
b) Below the piston
c) Between the piston
d) Anywhere

Which of the following is not a part of common rail diesel injection system?
a) Sensor
b) Injector
c) Air cleaner
d) Actuator

The knocking in diesel engines may be prevented by .........
a) Reducing the delay period
b) Raising the compression ratio
c) Increasing the inlet pressure of air
d) All of these

Which factor contributes to high fuel consumption?
a) Defect in Solenoid switch
b) Discharged batter
c) Clogged air cleaner
d) Weak pressure relief vavle

Lubrication oil consumption is high on a vehicle. Identify the cause ........
a) Breath filler removed
b) Battery is weak
c) Worn out piston rings
d) Alternator not charging

The least flash point of diesel is -
a) 50°F b) 75°F
c) 100°F d) 150°

The function of automobile catalytic converter is to control emission of -
a) Carbon dioxide and hydrogen
b) Carbon monoxide and hydrogen
c) Carbon monoxide and carbon dioxide
d) Carbon monoxide and nitrogen dioxide

The operation of forcing additional air under air pressure into the engine cylinder is   known as ........
a) Supercharging
b) Carburation
c) Turbulence  
d) Delay period

Injection pressure in a diesel engine is about  ..........
a) 10 bar b) 100 bar
c) 150 bar d) 500 bar


The crank  lubricated through .....
a) Cam shaft bearing
b) Main gallery
c) Drilled oil holes in man journal of crankshaft 
d) Connecting rod big end holes

For charging two stroke diesel engines cylinder, one Of the following devices is used .........
a) Turbocharger
b) Roots blower
c) Ram charger
d) Compression gauge

Fuel pumps are generally mounted on ,........
a) F.I.P
b) Fuel filters
c) Fuel tank


d) Cylinder head

No comments:

Post a Comment

Hindi iti question and answer videos

https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA