மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

Jan13 COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTAINI' THEORY SEMSTER-I

Jan13 COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTAINI' THEORY SEMSTER-I


Maximum megnory capacity of Digital video Disc is
A 1.44 MB
B 1 .44 GB
c 700 MB
D 4.7 6B

Soft copy output device is
A Monitor
B Printer
C Plotter
D Punch card
3 marks : 1 Which one is the Hard copy output device?
A Pen drive
B CPU
C Joystick
D Printer
4 Marks
How many bits in a byte?
A 8
B 4
c 16 D 32
5 Marks : 1
Abbreviation of WWW is
A Word Wide Web B World Wide Web C VVeb Wise Word
D World Web
6 Marks : 1
In HTML language the tag denote for
Big B Bo!d c Body
D Break
7 Marks 1
Internet Explorer is a
A Web address
B Web brower
C Web Host
D Web server
8 Marks : 1
Which one is the graphical representation of algorithm? A program
B Flow chart
C Dataflow diagram
Syntax
1 friur
A 1.44 MB
D 4.7
%fcT
3
Gil-Q'
4 1
A 8 B 4
c 16 D 32
5 www
HTML
c
7
€:rdT
8
A
C

D
9 .1
9
Low level languages are also called
A Assembly language
B Machine Language C filfr-er
C middle wares D
D Source codes 10
10 Marks : 1 "C" fia.(T
"C" Programming language was developed A
by
A Martin Richards C
B Ken Thomson
C Dennis Ritchie
D Richard Martin 11 1
The multiple branching statement is .
11 Marks : 1 else
The multiple branching statement is If else if
A If C Switch . . case
B If ... eise if D Nested if
C Switch
D Nested if
12 Marks : 1 12
Array index starting with
A A
B 1 B 1
c 2 c 2
D 3 D 3
Marks : 1 13
Which function is used to convert the füAT qfV4fäd character upper case into lower case?
A tolower() A tolower()
B strlwr() B strlwr()
C islower() C islower()
D strlower() D strlower()
14 Marks : 1 14
The Variable which are declared inside the
structure is called
A Member of structure B
B Structure Variable
C Keywords D
D Structs
15 Marks : 1 15
The symbol denoted by pointer variable is
c
c
16
16 Marks : 1 putw (quur)
In 'c' languge the correct syntax tor putw function A n.putw(fp)
is B putw(n,fp)
A n.putw(fp) C putw(fp,n)
B putw(n,fp) D putw(fp)
C putw(fpn)
D putw(fp)

2 /4
(CSI)
17
17
In Disk data layout the marked portion 'B' named
c as
c
D
A Sectors
B Tracks
C inter track gap
D inter sector gap
18
A
B
C
D Marks : 1 What is the diffference between Memory and storage?
Memory is Temporary and storage is permanent Memory is permanent and storage is
Temporary
Memory is slow and storage is fast
Memory is fast and storage is slow
19
A B c D Marks : 1 Which one of the following represent the binary equivalent of the decimal number 23?
0101 1
1011 1
10011
1 1011
20
B
C
D Marks : 1 A device that performs analog to digital signal conversion on the internet is
Modem
Keyboard
Plotter
18
A
C
19
23 ?
A 01011 B 1011 1 c 1001 1 D 1 101 1
20 1
3TFfTa-FT
21
21 Marks : 1
Output of the following program fragment is
printf("%d%d",x,y); printf("%d%d" x,y); c
c D 6,6 D 6,6
22
22 Marks : 1 1 1 101
Decimal equivalent of 1 1 101 IS 20 A 20 B 22
B 22
D 29

D 29

314

23 23
What will be the output for the following code in 'C'
language #inciude <stdio.h>
#include <stdio.h> void main()
void main()
int y = 3;
int y = 3; int X = 5 0/02 * 3/2;
int X = 5 0/02 * 3/2; printf ("Value of x is %d",x);
printf ("Value of x is
A value of x is 1
A value of x is 1 d value of x is 2
B value of x is 2 C value of x is 3
C va;ue of x is 3 D Compile time error
D Compile time error
24 Marks : 1 CD
In linux operating system CC) stands for A Compact disc
A Compact disc B Change Disc
B Change Disc C Change Directory
C Change Directory D Computer Disc
D Computer Disc 25
25 b?åarks
The another name of the black -Or Monochrome rnonitor
monitor is called B SVGA monitor
Monochrome monitor c
B SVGA monitor D VGA tv'ionitor
c Gas plasma display monitor 26
D VGA Monitor
26 Marks : 1 A date
To display the date and time in Linux, the B novv'
command is
A date D time
B now 27
C today
D time A Instance protocol
3 Internet protocol
27 Marks : 1 C Internet provider
Abbreviation iP is D Interna! protocol
A Instance protocol
B Internet protocol
C Internet provider
D Internal protocol
28 Marks : 1 28
The process of isolating and correc.ting the errors
is calied program testing
A program testing E; program debugging
B program C prc a ram efficiency
C prograrn D orogs ram execution
D program execuuon 29
29 Marks : 1
Array size enclosed with
30
30 Marks : 1 fük
Users to view and manipulate basic system,
adding hardware, removing software's and
controlling user accounts are used to allows A Window explorer
A Window explorer B Conti0! panel
B Control panel C Network settings
C Network settings D Desktop
D Desktop
4 / 4

No comments:

Post a Comment

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II In which working cycle is completed in four stroke engine? a) One revolution of the cranksh...