மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

July17 COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT THEORY SEMESTER -1

July17 COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT
THEORY SEMESTER -1


BIOS is stored in
a) RAM
b) ROM
c) Hard disk
d) Pen drive

Which one is not a secondary memory?
a) RAM
b) DVD
c) Hard disk
d) Pen drive

Which memory speed is the fastest?
a) RAM
b) Cache memory
c) Hard disk
d) Pen drive

What are the various types of Alignments of text is possible in MS Word?
a) Left
b) Right
c) Centre
d) All of these

How many primary key is/are possible in a table?
a) One
b) Two
c) Three
d) Any number

The use of Pivot table is/ are
a) Filter
b) Sort
c) Group
d) All of these

Logical operator is/are
a) AND
b) OR
c) NOT
d) ALL

Which of the following is/ are data type?
a) Text
b) Date/time
c) Number
d) All of these

Clip Art delivers
a) Ready made shapes
b) Ready made images
c) Both (a) & (b)
d) None of these

MS Access is a program.
a) Database
b) Game
c) Presentation
d) None of these
 
Sorting can be done in order.
a) Ascending
b) Descending
c) Both (a) & (b)
d) None of these

HTML stands for
a) Hypertext Markup Language
b) Hypertext madeup Language
c) Hypertext monitoring Language
d) None of these

What are the various styles of font?
a) Bold
b) Italics
c) Underline
d) All of these

is the area that allows controlling access to the data & database.
a) Data Definition Language
b) Data Manipulation Language
c) Data Control Language
d) Data Query Language

LAN means-
a) Live area network
b) Local area network
c) Leave area network
d) None of these

HTTP stands for-
a) Hypertext Transfer Protocol
b) Hightext Transfer Protocol
c) Hypertext transfer Property
d) Hypertext tethering protocol

FTP is
a) Network
b) Internet
c) Device
d) Protocol

In communication, Bandwidth is of
a) Lowest frequency
b) Highest frequency
c) Medium frequency
d) Difference between highest & lowest frequency

Guided medium for data transfer is / are
a) Twisted pair cable
b) Coaxial cable
c) Fibre optical cable
d) All of these

Which layer is on the top in ISO/OSI network model?
a) Application layer
b) Network layer
c) Data link layer
d) Session layer

The. software which you install on the PC to access the internet is
a) www
b) TCP/IP
c) HTTP
d) Browser

Firewall is a
a) Computer peripheral
b) Virus
c) Computer software
d) Antivirus

Which is a programming language?
a) HTTP
b) TCP
c) HTML
d) None of these

Which one is the oldest calculated device?
a) Napier's logs & bones
b) The abacus
c) Pascal's adding machine
d) Babbage's analytical engine

I nano second = seconds.
a) 10 3
b) 104
c) 10 9
d) 109

Which one of the following is an output device?
a) Keyboard
b) Mouse
c) Monitor
d) Joystick

Which one is Auxilliary memory?
a) Secondary storage
b) Register
c) Primary memory
d) RAM

Which language program is most difficult to write?
c) High level language

C language is a/an d) All are same
a) Assembly language b) Machine language
a) Assembly language b) Machine language
c) High level language

Which one is not an operating system? d) None of these
a) DOS b) Linux
c) C language d) Windows


No comments:

Post a Comment

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II In which working cycle is completed in four stroke engine? a) One revolution of the cranksh...