மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

T/R S-2

TURNER THEORY SEM II JULY17 QUESTIONS

The slowest speed in lathe is ad aopted for following operation -
a. Normal turning    b Thread cutting
c. Taper turning d Knurling


The composion of soft solder is -
a.Lead-37%,tin63% b. Lead-67%, tin 37%
c. Lead-70%, tin 30% d- tead 50%.. tin 50%

The welding process used in joining mild steel shanks to high speed drill is -
a. Spot welding    b Seam welding
c. Flash butt welding     d Upset butt welding

for arc welding -
a. Direct current is used
b. Alternating current with high frequency is used
c. Alternating current with low frequency is used
d. None of these

Which of the following welding process uses non-consumable electrodes?
a. Manual arc welding b- Submerged arc welding
c.TIG welding d.Mig welding

The oxy-acetylene gas used in gas welding produce a flame temperature of
a. 1800°C b. 2100.°C
c.2400°C d.3200°C

The purpose of using borax in brazing is -
a. Dissolve oxides when heating the work
b. Prevent the spelter from melting too quickly
c. Increase fluidity "of braze material
d. Accelerate the formation of oxides on the work

When brazing is carried out --
a. A joint is made between two parts by molten spelter
b. The edges of the joint melt and run together
c. Spelter forms an alloy with flux
d. Flux acts as a connecting material

soldering process is supplied by...........
a Soldering iron
b Electric resistance welding
c  Induction furnace
d. None of these

The brazing process is carried in the temperature range of-
a. 150°Cto250cC       b. 250°C to 450°C
c. 500°C to 700°C     d. 7Q0X to 900UC

In soldering the melting point of filler metal is -
a. Below 420°C b. Above 420«c
c. Below 520°C d. Above 520^C

The rate of feed depends upon -
a. Finish required b. Material of drill
c. Material to be drilled ± All of these

For a 5° taper over 5 mm length is to be made on a 100 mm diameter which job. Method
should be used ?
a. Taper turning attachment b. Tailstock offset method
c. Compound rest method d. Form tool method

The smallest diameter of an external or internal screw thread is known as -
a. Minor diameter b. Major diameter
c. Pitch diameter d. None of these


The included angle for Acme thread is —
a- 29o b. 47.5*
c-55° d. 60°

Which thread have low friction resistance chracteristic of the square thread and have the same
strength of V-threads?
a. Square threads b. Acme threads
c. Knuckle threads A Buttress threads

The included angle for British standard whitworth thread is -
a- 29° b. 47.5"
c- 55° d. 60"

The bottom surface created by the two adjacent flanks of the thread is called -
a. Lead b. Turn
c. Crest d. Root

The distance from a point on the thread to the corresponding point of the next thread is called-
a. Lead b. Pitch
c.Turn d. Crest

Combination set can be used —
a. Check angular surface b. Scribe lines
c. Draw circle and arcs d. Draw circle and arcs

The crest diameter of screw thread is same as —
a. Major diameter b. Minor diameter
c. Core diameter d. Pitch diameter

For application involving high stresses in one direction only the following type of thread would
be best suited —
a. Metric thread b. Square thread
c. Acme thread d. Buttress thread

If threads on a bolt are left hand, threads on nut will be -
a. Right hand with same pitch . b. Left hand with same pitch
c. Right hand with fine pitch d. Left hand with fine pitch

A bench vice has which type of threads?
a. Metric b. Square
c. Acme d. British associate

Silver-based solder is used for — .
a. Flaring b. Brazing
c. Soft soldering d. Fusion welding

. The distance which a screw thread advance axiaiiy in one rotation of the nut is called -
a. Lead b. Pitch
c. Turn d. Crest

The lead screw of a lathe has...........threads.
a. Single start b. Double start
c. Multi start d. All of these

Screw thread may be cut on a 10 mm dia. Steel rod by using -
a. A circular split die b. A set of Taps
c. Adrill and a reamer d. As knurling tool

The lathe centres are provided with standard taper known as -
a. Morse taper b. Seller's taper
c. Chapman taperq d. Brown and sharpe taper

Calculate diameter of best wire for a withworth thread or M24 X 7 mm size -
a. 4.04 mm b. 7.8 mm
c.-3.94mm d. 8.08 mm

Calculate lead angle of a thread which has mean diameter of 45 mm and lead of 10 mm
a: 8.5 0 b. 4.04 c
c. 3.02° d. 4.02°

External screw threads can be produced fastest by -
a. Milling b. Chasing
c. Casting d. Rolling

Internal and external tapers on a turret lathe can be turned by -
a. Face turning attachment b. Taper turning attachment
c. Moarse taper attachment d. Sliding attachment

Brown and sharp taper is generally used in —
a. Lathe machine b. Milling machine
c. Shaper machine. d. Broching machine

Half nut is connected with—
a. Lockong device
b. JIG and Fixtures
c. Thread cutting on lathe
d. Quick engaging and disengaging device

In which type of welding a-pool molten metal is used?
a. Submerged arc b. MIG
c. TIG d. Thermit welding

Which of the following screw thread is adopted for power transmission in either direction?
a. Acme threads b. Square threads
c. Buttress threads d. Multiple threads

& Fixtures are used for —
a. Mass production f      b. Identical parts production
c. Both (a) & (b) d. None of these

The included angle of taper in collet is usually —
a. 1-2° b. 5-10°
c. 30° d. 45°

A slight taper on the full length of a long shaft mounted between centres on a universal
cylindrical grinder can be ground by -
a. Off setting the tail stock b. Swiveling the table on its base
c. Swiveling the wheel head d. Taper turning attachment

The flux commonly used in brazing is -
a. Zinc chloride b. Ammonium chloride
c. Rosin plus alchol d. Borax

For turning small taper-on long work piece 5 the suitable method is -
a. By a form tool
b. By setting over the tail stock
c. By a taper turning attachment
d. By a swiveling the compound rest

For turning internal tapers, the suitable method is -
a. By a form tool
b. By setting over the tail stock
c. By a taper turning attachment
d. By a swiveling the compound rest

Which one of t he following is used for taper turning method on lathe?
a. Tail stock set over method b. By swivelling the compound rest
c. Using a broad nose tool     . d. All of these

The purpose of chasing dial on lathe is to achieve -
a. Picking up the thread accurately at beginning of each cut
b. Taper turning
c. Cutting of tapered threads
d. Cutting of multiple threads

Short and sharp angle tapers are machined using —
a. A taper attachment b. The compound rest
c. Morse taper attachment d. The tailstock set over method

A desired speed of__can be obtained by selecting the suitable change gears having
proper number of teeth.
a. Lead screw     [ b. Countershaft
c. Spindle d. Feed gear box

Assume a machining process of taper turning. In this process, a large diameter of taper is 'D'
and it is uniformly decreased to the' small diameter of the taper'd' at the horizontal length of
Tapered part of workpiece is 'L'. What is the correct formula for half of tapper angle (2a / 2)?
a. a = sin"1 ((D-d)/ 2L) b. a = cos"1 ((D-d)/ 2L)
a a = tan"1 ((D-d)/ 2L) d. a - cot"1 ((D - d) / 2L)

What is swing over carriage?
a. The maximum diameter of workpiece that can be rotated over the bed ways
b. The minimum diameter of workpiece that can be rotated over the bed ways
c. The maximum diameter of workpiece that can be rotated over lathe saddle
d. The minimum diameter of workpiece that can be rotated over lathe saddle

An alloy is a -
a. Fuse metal ^    b. Mixture of metals in any proportion
c. Mixture of metals in fixed proportion . d. Mixture of two non-metals

turner sem 2 jan 17
Which of the following centers is suitable while cutting taper by set over method?
a) Plain centre b) Revolving centre c) Half centre d) Ball centre

To get least count of 5 in a Vernier bevel protractor, the 23 main scale are divided in to
a) 12 equal parts on a Vernier scale b) 24 equal parts on a Vernier scale
c) 22 equal parts on a Vernier scale d) 25 equal parts on a Vernier scale

Which one of the following statements indicates the principle followed in turning taper by offsetting the tail stock?
a) The work axis is kept out of alignment with the lathe axis and the tool movement are parallel to the lathe axis.
b) The work axis is kept in line with the lathe axis and the tool is made to move at an angle to the lathe axis.
c) The work axis is kept out of alignment with the lathe axis and the tool is made to move at angle to lathe axis.
d) The live and dead centers are moved in opposite directions to keep the work axis out of alignment with lathe axis.

Which one of the following methods of catching the threads consume more time when cutting odd pitch threads?
a) Using thread chasing dial
b) Reversing the machining
c) Predetermined travel of the carriage
d) Marking on work holding device & lead screw.

When power feed is engaged while turning taper using taper turning attachment, it is noticed
that for short distance parallel turning takes place due to certain defect. Which one of the
following is the cause of this defect?
a) The positioning of the T/T attachment is not correct
b) The too setting is not at centre height
c) Work piece is not rigidly held
d) Play between the sliding units

Different types of threads have got different depths. Which one of the following has got the highest depth?

a) Square  b) Worm c) Acme  d) Buttress


Which of the following methods of  catching the threads takes the longest time?

a) Reversing the machine
b ) Pre determined travel of the carriage
c) Marking on work holding device and catching the threads
d) Chasing dial

By taper turning attachment taper can be cut on any work piece which is held:-
a) In a chuck
c) Either (a) or (b)
b) Between centers
d) Neither (a) nor (b)

For calculation of the offset, we should consider:-
a) Total length of the job
b) Length on which the taper is required
d) Both (a) & (b)
c) Diameter of the job

Which of the following screw thread forms has an included angle of 29° between flanks of thread?
a) B. A. Thread        b) Acme thread        c) Buttress thread   d) Knuckle thread

An M30 thread is rough cut using a thread roughing tool. Which one of the following statements is the
correct procedure of aligning the finishing tool with the thread groove:-


a) Work stationary, tool adjusted in the groove by compound slide and cross slide.
b) Work stationary, tool adjusted and positioned in the groove by carriage hand wheei
c) Work revolving, half nut engaged, tool positioned in the groove by compound slide
d) Work revolving, half nut engaged, tool positioned in the groove by carriage and
cross slide hand wheels.

Medium solder contains
a) 37% lead & 63% tin
c) 70% lead & 30% tin
b) 50% lead & 50% tin
d) None of these

The depth of B A screw thread is_.
a) 0.64 p b) 0.7035 p c)0.6p d)0.61p

The value of each main scale division of Vernier bevel protractor is..............
a) 1° b)5' c) 1 ° 55' d) 1/2°

The tail stock barrel has an internal taper, which one of the following standard taper is
provided in the barrel bore..................
a) Metric taper b) Morse taper
c) Jarno taper d) Brown & Sharp taper

A British thread chasing dial has 16 teeth on the worm wheel and the lead screw has 4 threads
per inch. During one full turn of the dil, the carriage will move on the bed to a distance of...............
a) 1 inch b) 4 inches c) 8 inches d) 16 inches

In single start thread.................
a) Lead is half the pitch b) Lead is double the pitch
c) Lead and pitch are equal d) Pitch is half the Lead

The amount of offset of tail stock for taper turning is done by the offset screws provided. The
procedure to be followed is_.
a) Loosen both screws and push the base to the amount of off set.
b) Loosen both screws and push the body to the amount of off set.
c) Loosen the screws in the direction of movement and tighten the other screw
d) Loosen the screws in the opposite to the direction of movement and tighten the
other screw.

Which one of the following statements does NOT provide the required information for
turning tapers using compound slide swivel method?
a) Big diameter, small diameter and total length of the work piece
b) Big diameter, small diameter and total length of the tapered work piece
c) The taper ratio and total length of the work piece.
d) The included angle and length of taper of the work piece.

Which one of the following elements of an external BSW thread cannot be formed with
single point thread tool during threading?
a) Root b) Helix angle c) Crest d) Thread angle.

While measuring with Vernier bevel protractor, which part is used normally as reference
surface?
a) Stock b) Blade c) Dial d) Disc

Buttress threads are most commonly used for ...............
a) Transmission of motion
b) Resisting force exerted in one direction only
c) Positioning of mechanical parts
d) Special bolts & units in structural work

The least count of Vernier height gauge is.............
a) 0.01 mm b) 0.02 mm c) 0.05 mm d) 0.10 mm

Which one of the following abbreviations is used to specify an ACME thread:-
a)M16 b)Rd 20X1/8"       c)s48X8 d)Tr60X9

The reason for NOT providing the rake angle on a form tool used to produce taper on a work piece is............
a) To reduce grinding time of the tool
b) Taper angle is not affected by re sharpening
c) To reduce wastage of tool material
d) For the tool to have large wedge angle

One of the precision instruments used to check the dimensional accuracy of an external "V"
thread is a screw thread micrometer, which one of the following elements of screw thread is
checked with this instrument:-
a) Major diameter     b) Minor diameter     c) Pitch d) Pitch diameter

One of the methods of aligning lathe centers is trial cut method. The diameter of the tail stock
end is found to be bigger than the head stock end by 0.1 mm after the trail cut to correct the
alignment the tail stock body should be moved by:-
a) 0.10mm away from the operator b) 0.10mm towards the operator
c) 0.05mm away from the operator d) 0.05mm towards the operator

A simple change gear train is used to cut a certain pitch thread. Due to non- availability of the
required gear from the set, down gear with 3 teeth more than that of the calculated value is
mounted. The thread that is cut will have a pitch:-
a) More for certain length and then less for the remaining thread length.
b) More than that of required for the full threaded length.
c) Less than that of required for the full threaded length
d) Equal to that of required for the full threaded length

While marking with a Vernier height gauge, the workplace is generally:-
a) Supported by another work piece b) Held by hand
c) Supported by an angle plate d) Held without support

While laying out, the Vernier height gauge must be used on the:-
a)Vee block b) Surface plate
c) Machine bed d) On any flat surface

Which one of the following iristruments is used to measure accurately the angle of taper?
a) Bevel gauge b) Bevel protractor
c) Vernier bevel protractor d) Taper gauge

Which one of the following statements is true in respect of taper turning using telescopic type
of taper turning attachment?
a) The tool post is pushed or pulled during axial movement of the saddle
b) The compound slide is pushed or pulled during the axial movement of the saddle
c) The cross slide is pushed or pulled during the axial movement of the saddle
d) The saddle itself is pushed or pulled during the axial movement of the saddle

In thread cutting with chasers on lathe the hand chasers are used for:-
a) Quick production of threads.
b) Cutting threads on soft metals directly
c) Rectifying threads cut on steel rods which are distorted.
d) Rectifying crest and root of threads formed by single point tool.

A centre gauge is used to:-
a) Check the pitch of the thread
b) Set the tool to exact centre height
c) Check the flank angle of a "V" threading tool
d) Determine the length of cutting edge of the "V" threading tool

Which one of the following methods of joining metals results in the fusion of the parent
metal?
a) Soldering b) Welding c) Brazing d) Riveting

A multi start square thread is to be cut on a lathe with single point tool. Which one of the
following angles of the too! is to be ground by taking into consideration, the thread helix
angle?
a) Side relief b) Front Clarence     c) Side rake d) Side clearance

The principle of universal bevel protractor is similar to that of: -
a) Depth micrometer b) Dial test indicator
c) Vernier bevel protractor d) Fixed gauge

By which one of the following methods, a multi start thread is cut on a lathe: -
a) By using a die head. b) By a chaser
c) By a single point tool d) BY a split die

A 200 mm long has one end dia is 100 mm and second dia is 80 mm. The taper
is_.
a) 0.01 mm b) 0.02 mm c) 0.04 mm d) 0.05 mm

During taper turning by offsetting tail stock method the part of tail stock offsetted is:-
a) Body b) Spindle c) Base d) Whole unit

On which part of the Vernier bevel protractor, are the main scale divisions graduated?
a) Blade b) Disc c) Dial d) Stock

The size of a Vernier height gauge is specified by>
a) Weight of the height gauge b) Size of the scriber
c) Height of the beam d) Width of the beam

Which one of the following thread forms is provided on thread shafts, whose thread pitch is
expressed in module?
a) Buttress thread      b) Worm thread        c) Saw tooth thread   d) Knuckle thread

The taper per foot of BS 10 self-holding taper is_.
a) 0.5161 per foot     b) 0.5611 per foot     c) 0.6151 per foot     d) 0.611 per foot

Which one of the following angles is not ground on a form tool?
a) Front clearance angle b) Rake angle c) Side clearance angle d) Relief angle


The graduations are marked at the base of the tail stock. To offset the body these graduations are given in_.
a) Degrees b) mm c) Taper per foot       d) Radians

Which of the following combination of change of gears required when the pitch of a lead
screw is 6 mm and the pitch of the thread to be cut is 1.25mm?
a) Driving gears 40 & 120 and Driven gears 50 & 20
b) Driving gears 50 & 120 ami Driven gears 40 & 20
c) Driving gears 50 & 20 and Driven gears 40 & 120
d) Driving gears 40 & 20 and Driven gears 120 & 50

TURNER THEORY SEM 2
 JAN2018

1. The flux commonly used in brazing is.........
a) Zinc chloride
b) Ammonium chloride
c) Rasin plus alcohol
d) Borax

For turning small taper on long work piece, the suitable method is .......
a) By a form tool
b) By setting over the tail stock
c) By a taper turning attachment
d) By a swiveling the compound rest

For turning internal tapers, the suitable method is .........
a) By a form tool
b) By setting over the tail stock
c) By a taper turning attachment
d) By a swiveling the compound rest

Slow speed of the spindle is necessary in........
a) Thread cutting
b) Turning a hard or tough material
c) Turning a work of large diameter
d) All of the above

The following is taper turning method on lathe .......
a) Tail tock set over method
b) By swiveling the compound rest
c) Using a broad nose tool
d) All of these

The axial advancement in one rotation of screw part is known as of the threads.
a) Pitch
b) Lead
c) Pitch diameter
d) Helix angle

In cutting right hand threads, the spindle and lead screw rotates in the ....
a) Same direction
b) Opposite direction
c) Both (a) & (b)
d) Spindle rotates but. lead screw does not rotate

The tail stock set over method of taper turning is preferred for ....
a) Internal tapers
b) Small tapers
c) Long slender tapers
d) Steep tapers

The tail stock set over required to turn a taper on the entire length of a work piece having diameters D and d is .......
a) D-d/2L
b) D-d/L
c) D-d/2
d) D-d

The taper on lathe spindles is .....
a) 1 in 10 b) 1 in 15
c) 1 in 20 d) 1 in 30

The lathe spindles at the nose end have .......
a) Internal screw threads
b) External screw threads
c) No threads
d) Tapered threads

The lathe spindles are usually made hollow and provided with .........
a) Internal taper
b) External taper
c) Internal and External taper
d) No taper

The lathe centres are provided with standard taper known as-
a) Morse
b) Seller's taper
c) Chapman taper
d) Brown and sharp taper

The brazing metals and alloys commonly used are ........
a) Copper
b) Silver alloys
c) Aluminium alloys
d) All of these

Solder is essentially a ...
a) Tin-silve base
b) Tin-lead base
c) Silver-lead base
d) Tin-bismuth base

A soldering Iron "bit" is made of ......
a) Brass
b) Tin
c) Steel
d) Copper

The purpose of using flux in soldering ........
a) Prevent oxides forming
b) Fill up gaps left in a bad joint
c) Increase fluidity of solder metal
d) Lower the melting temperature of the solder

Brazing is the process of .......
a) Casing in brass
b) Making steel look like brass
c) Joining plastic sheets
d) Hard soldering using brass spelter

Welding process in which two pieces to be joined are overlapped and placed between two  electrodes is kiown as .....
a) Spot welding
b) Seam welding
c) Projection welding
d) Butt welding

The Purpose of chasing dial on lathe is to achieve .......
a) Picking up the thread accurately at beginning of each cut
b) Taper turning
c) Cutting of tapered threads
d) Cutting of multiple

An important precaution to produce a good soldered joint is that .....
a) The joint area must be clean and close-fitting
b) Aluminum wire must be placed along the joint
c) The soldering iron bit must first be made red hot
d) Flux should be applied both before and after soldering

Post cleaning is necessary at brazed joint in order to avoid .....
a) Corrosion
b) Slagging
c) Oxidation
d) Wak joint

Which of the following taper turning method can be used only for turning external taper?
a) Form tool
b) Tailstock offset
c) Taper attachment
d) Compound rest

If a 25° taper is to be cut with small diameter toward the tailstock the setting of taper  turning attachment would be-
a) +25°  b) -25° c) +12.5° d) -12.5°

The soldering process is carried in the temperature range of .....
a) 40°C to 100°C
b) 180°C to 250°C
c) 300°C to 500°C
d) 600°C to 900°C

Short and sharp angle tapers are machined using .......
a) A taper attachment
b) The compound rest
c) Morse taper attachment
d) The tailstock set over method

In brazing the melting point of filler metal is ........
a) Below 420°C
b) Above 420°C
c) Below 520°C
d) Above 520°C

During taper turning by offsetting tailstock method the part of tail stock offsetted is .....
a) Body  
b) Spindles
c) Base  
d) Whole unit

Seam welding is a...
a) Continuous spot welding process
b) Multi-spot welding process
c) Arc welding process
d) Process used for joining two round bars

The welding process used to join two ends of two pipes of uniform cross section is ......
a) Spot welding
b) Seam welding
c) Projection welding
d) Upset butt welding

In arc welding, the electric arc is produced between the work and the electrode by ......
a) Voltage
b) Flow of current
c) Contact resistance
d) All of these

The consumable electrode is used in ......
a) Carbon arc welding
b) Submerged arc welding
c) TIG arc welding
d) MIG arc welding

The lathe spindle at the nose end has ....
a) Internal threads
b) External threads
c) Taper threads
d) Snap threads

Combination set consists of scale ...
a) Center Head
b) Protractor Head
c) Square Head
d) All of these

The largest diameter of an external or internal screw thread is known as .....
a) Minor diameter
b) Major diameter
c) Pitch diameter
d) None of these

Which of the following statement is correct?
a) The distance from a peiut on the thread to the corresponding point of the next thread is called pitch
b) The distance which a screw thread advance axially in one rotation of the nut is called lead
c) In single start threads, lead is equal to pitch
d) All of these

The included angle for British Association thread is .....
a) 29°  b) 47.5°  c) 55°  d) 60°

When screw threads are to be used in a situation where power is being transmitted in one  direction only, then the screw threads suitable for this will be ....
a) Square threads
b) Acme threads
c) Knuckle threads
d) Buttress threads

Which thread are not so strong as V-threads, they offer less frictional resistance to motion  than whitworth threads .....
a) Square threads
b) Acme threads
c) Knuckle threads
d) Buttress threads

The included angle for metric thread is ....
a) 29°  b) 47.5°  c) 60°  d) 55°

The top surface of the thread is called .......
a) Lead
b) Turn
c) Crest
d) Root

In a centre lathe, the cutting tool is fed in with reference to the lathe axis.
a) Cross direction only
b) Lonytudinal direction only
c) Both Cross and longitudinal direction
d) Any direction

Which of the following is not provided on combination set?
a) Vernier scale
b) Centre head
c) Protec,tcr head
d) Squaring head

For tight leakage joints, following type of thread i.s best suited ....
a) Metric
b) Square
c) Acme
d) National pipe thread

It is required to cut screw threads of 2 mm pitch on a lathe. The lead screw has a pitch of 6 mm. If the spindle speed is 60 rpm. Then the speed of lead screw will be ....
a) 10 rpm b) 20 rpm
c) 120 rpm d) 180 rpm

While cutting helical gears on a non-differential gear hobber, the feed change gear raiio is ....
a) Independent of index change gear ratio
b) Dependent of speed change gear ratio
c) Inter-related of index change gear ratio
d) Independent of speed and index change gear ratio

Internal or external threads of different pitches can be produced by
a) Pantograph milling machine
b) Profiling milling machine
c) Plano miller
d) Planetary milling machine

Standard taper generally used on milling machine spindles is .....
a) Morse
b) Brown and sharpe
c) Chapman
d) Seller's

The taper of internal dovetail can 'be measured with the help of ....
a) Sine bar
b) Combination set
c) Balls of standard dimension and slip gauges
d) Dial guage

External taper can be accurately measured with the help of .....
a) Sine bat and slip guages
b) Dividing head
c) Precision balls and height guage
d) Combination set
No comments:

Post a Comment

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II In which working cycle is completed in four stroke engine? a) One revolution of the cranksh...