மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

WORKSHOP CALCULATION&SCIENCE SEM I JULY17

 WORKSHOP CALCULATION&SCIENCE SEM I JULY17

PAPER - II
(WORKSHOP CALCULATION&SCIENCE AND ENGINEERING DRAWING)
FOR THE TRADES WITH MINIMUM QUALIFICATION 8 th pass
SEMESTER-I


0.02 Kg =-------
a) 200 grams b) 20 grams  c) 2 grams d) None of these

One kWh is equal to_
a) 4.2 mega joules     b) 3.6 mega joules c) 0.42 kilo joules     d) 33,000 joules

The number 1/3 x 1/2 1/3 is equal to......
a)l    b) l/2   c)2    d) 1/4


Sum of 2123 + 2414 is equal to
a) 4735   b) 4468   c) 4537   d)4564

1 Kilometer is equal to.......
a) 0.622 miles b) 0.633 miles
c) 0.602 miles d) None of these

Multiply 6/13 by the reciprocal of 9/16 is equal to......
a) 96/234 b) 27/52 c) 32/39  d) 54/104

One gallon is equal to.........litres.
a) 4.1 litres b) 4.24 litres
c) 4.50 litres d) 4.54 litres

A watch keeps exact time, but it has only Hour hand. When the hour hand is 2/5 of the
distance between the 4 and 5, the correct time is ........
a) 4.10 b)4.20 c)4.22 d)4.24

Reciprocal of -5 is .......
a) - 1/5 b) 1/5   c)+5  d)l

If a man have to sell a watch for Rs. 720, he would lose 25%. What must he sell it for, to gain 25%?
a)Rs,l,200 b)Rs.960 c)Rs.l,000 d) Rs.900

Sum of 2.012 + 201.2 are ........
a) 203.32 b) 203.032
c) 201.32 d) 203.212


Choose the correct of the multiplication 0.1 x 0.001 is equal to .........
a) 0.1 b)0.01 c) 0.001 d) 0.0001

A mile if represented in nearest km is equivalent to ........
a) 1.1 km b) 1.25 km c) 1.4 km  d) 1.6 km

Sum of number 7/12 and -5/16 is equal to ........
a)-7/48 b)-11/30 c) 13/48  d)l/3


Sum of (7 + 3) x 4 are .......
a) 7x4 + 3x4 b) 7+(3x4)   c) 7+(3+4) d) (7+3)+4


Ramulu watched a movie for 2Va
 hour, played kabadi for 1 ft hour, and washed the clothes for % hour. The total time spent is .......
a) 2 V4 hour b)33/4hours c) 4*4 hours d) 5 hours

No comments:

Post a Comment

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II In which working cycle is completed in four stroke engine? a) One revolution of the cranksh...