மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

Jan2018 TURNER THEORY SEMESTER-II

 Jan2018 TURNER  THEORY SEMESTER-II


1. The flux commonly used in brazing is-
a) Zinc chloride b) Ammonium chloride
c) Rasin plus alcohol d) Borax
2. For turning small taper on long work piece, the suitable method is-
a) By a form tool b) By setting over the tail stock

c) By a taper turning attachment d) By a swiveling the compound rest
3. For turning internal tapers, the suitable method is-
 a) By a form tool b) By setting over the tail stock
c) By a taper turning attachment d) By a swiveling the compound rest

4. Slow speed of the spindle is necessary in-
a) Thread cutting b) Turning a hard or tough material
c) Turning a work of large diameter d) All of the above
5. The following is taper turning method on lathe-
a) Tail tock set over method b) By swiveling the compound rest

c) Using a broad nose tool d) All of these

  a) Pitch b) Izad
c) Pitch diameter d) Helix angle
In cutting right hand threads, the spindle and lead screw rotates in the-
a) Same direction
6. The axial advancement in one rotation of screw part is known as of the threads.

b) Opposite direction
c) Both (a) & (b)
d) Spindle rotates but. lead screw does not rotate
8. The tail stock set over method of taper turning is preferred for-
a) Internal tapers b) Small tapers
c) I..ong slender tapers d) Steep tapers
  9. The tail stock set over required to turn a taper on the entire length of a work piece having diameters D and d is-
a) D-d/2L b) D-d/L
 c) D-d/2

Contd.. e .2/-
-2-
10. The taper on lathe spindles is-
a) 1 in 10 b) 1 in 15
c) 1 in 20 d) 1 in 30
11. The lathe spindles at the nose end have-
  a) Internal screw threads b) External screw threads
c) No threads d) Tapered threads
12. The lathe spindles are usually made hollow and provided with-
a) Internal taper- b) External taper
c) Internal and External taper d) No taper
13. The lathe centres are provided with standard taper known as-
a) Morse b) Seller's taper
c) Chapman taper d) Brown and sharp taper
14. The brazing metals and alloys commonly used are-

a) Copper b) Silver alloys

c) Aluminium alloys d) All of these
15. Solder is essentially a-
a) Tin-silve base b) Tin-lead base
 c) Silver-lead base d) Tin-bismuth base
16. A soldering Iron "bit" is made of-
a) Brass b) Tin
c) Steel d) Copper
17. The purpose of using flux in soldering-
  a) Prevent oxides forming
b) Fill up gaps left in a bad joint
  c) Increase fluidity of solder metal
 d) Lower the melting temperature of the solder
18. Brazing is the process of-
a) Casing in brass b) Making steel look like brass
c) Joining plastic sheets d) Hard soldering using brass spelter
19. Welding process in which two pieces to be joined are overlapped and placed between two electrodes is kiown as-
a) Spot welding b) Seam welding

c) Projection welding d) Butt welding
20. The Purpose of chasing dial on lathe is to achieve-
 a) Picking up the thread accurately at beginning of each cut
 b) Taper turning
c) Cutting of tapered threads
  d) Cutting of multiple
Contd.. e .3/-

21. An important precaution to produce a good soldered joint is that-
 a) The joint area must be clean and close-fitting
b) Aluminum wire must be placed along the joint
c) The soldering iron bit must first be made red hot
d) Flux should be applied both before and after soldering
22. Post cleaning is necessary at brazed joint in order to avoid-
a) Corrosion b) Slagging
c) Oxidation d) Wak joint
23. Which of the following taper turning method can be used only for turning external taper?
a) Form tool b) Tailstock offset
c) Taper attachment d) Compound rest
24. If a 250 taper is to be cut with small diameter toward the tailstock the setting of taper  turning attachment would be-
a) +250 b) -250

c) +12.50 d) -12.50
25. The soldering process is carried in the temperature range of-

a) 400C to 1000C b) 1800C to 2500C
c) 3000C to 5000C d) 6000C to 9000C
26. Short and sharp angle tapers are machined using-
a) A taper attachment b) The compound rest
c) Morse taper attachment d) The tailstock set over method
27. In brazing the melting point of filler metal is-
a) Below 4200C b) Above 42000

c) Below 5200C d) Above 5200C
 28. During taper turning by offsetting tailstock method the part of tail stock offsetted is -
a) Body b) Spindles

c) Base   d) Whole unit
29. Seam welding is a-
a) Continuous spot welding process b) Multi-spot welding process
c) Arc welding process d) Process used for joining two round bars
 30. The welding process used to join two ends of two pipes of uniform cross section is-
a) Spot welding b) Seam welding

c) Projection welding d) Upset butt welding
31. In arc welding, the electric arc is produced between the work and the electrode by-
a) Voltage b) Flow of current
c) Contact resistance d) All of these
32. The consumable electrode is used in-
a) Carbon arc welding b) Submerged arc welding
 c) TIG arc welding d) MIG arc welding
Contd....4/-

18WC/S-2/4/E

33. The lathe spindle at the nose end has-

a) Internal threads b) External threads
  c) Taper threads d) Snap threads

34. Combination set consists of scale
a) Center Head b) Protractor Head
c) Square Head d) All of these
35. The largest diameter of an external or internal screw thread is known as-
a) Minor diameter b) Major diameter
c) Pitch diameter d) None of these
36, Which of the following statement is correct?
a) The distance from a peiut on the thread to the corresponding point of the next thread is called pitch
b) The distance which a screw thread advance axially in one rotation of the nut is called lead
c) In single start threads, lead is equal to pitch
d) All of these
37. The included angle for British Association thread is-
a) 290 b) 47.50

c) 550 d) 600
38. When screw threads are to be used in a situation where power is being transmitted in one  direction only, then the screw threads suitable for this will be-
a) Square threads b) Acme threads

c) Knuckle threads d) Buttress threads
39. Which thread are not so strong as V-threads, they offer less frictional resistance to motion  than whitworth threads-
a) Square threads b) Acme threads
c) Knuckle threads d) Buttress threads
40. The included angle for metric thread is-


 a) 290 b) 47.50
41. The top surface of the thread is called-
b) Turn
 c) Crest d) Root
42. In a centre lathe, the cutting tool is fed in with reference to the lathe axis.

a) Cross direction only b) Lonytudinal direction only
  c) Both CiOSS and longitudina} direction d) Any direction
43. Which of the following is not provided on combination set?
a) Vernier scale b) Centre head

  c) Protec,tcr head d) Squaring head
18/NC/S-2/4/E -5.
44. For tight leakage joints, following type of thread i.s best suited-
a) Metric b) Square
c) Acme d) National pipe thread
45. It is required to cut screw threads of 2 mm pitch on a lathe. The lead screw has a pitch of 6 mm. If the spindle speed is 60 rpm. Then the speed of lead screw will be-
a) 10 rpm b) 20 rpm

c) 120 rpm d) 18() rpm
46. While cutting helical gears on a non-differential gear hobber, the feed change gear raiio is-
a) Independent of index change gear ratio
b) Dependent of speed change gear ratio
c) Inter-related of index change gear ratio
d) Independent of speed and index change gear ratio
47. Internal or external threads of different pitches can be produced by
 a) Pantograph milling machine b) Profiling milling machine
c) Plano miller d) Planetary milling machine
48. Standard taper generally used on milling machine spindles is-
a) Morse b) Brown and sharpe
c) Chapman d) Seller's
 49. The taper of internal dovetail can 'be measured with the help of-
a) Sine bar
b) Combination set
c) Balls of standard dimension and slip gauges
d) Dial guage
50. External taper can be accurately measured with the help of-
a) Sine bat and slip guages b) Dividing head
c) Precision balls and height guage d) Combination set


No comments:

Post a Comment

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II In which working cycle is completed in four stroke engine? a) One revolution of the cranksh...