மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

ALL TRADE QUESTION PAPER PDF

ALL INDIA TRADE TEST QUESTION PAPER PDF

EMPLOYABILITY SKILLS
SEMESTER-I
1/15     7/15      7/15    7/15     1/16    1/17    7/17
SEMESTER-II
7/15 

FITTER
SEMESTER-I
1/17     7/17   1/18
SEMESTER-II
1/13     7/15       7/17 
SEMESTER-III
7/15     1/16      7/17 
SEMESTER-IV
7/15    1/16     7/16     7/17

TURNER
SEMESTER-I
7/15      1/16     1/17
SEMESTER-II
1/17     7/17
SEMESTER-III
1/17
SEMESTER-IV
 1/17

MACHINIST
SEMESTER-I
1/16      1/17
SEMESTER-II
7/13      1/16     7/16      7/17
SEMESTER-III
7/16     1/17
SEMESTER-IV
7/15     1/16

ELECTRICIAN
SEMESTER-I
 1/15
SEMESTER-II
 7/15    1/16     7/17   1/16
SEMESTER-III
1/15     1/16
SEMESTER-IV
7/15     7/17

MACHINIST GRINDER
SEMESTER-I

SEMESTER-II
7/16
SEMESTER-III

SEMESTER-IV
 1/16

WIREMAN
SEMESTER-I
7/15
SEMESTER-II
 7/17
SEMESTER-III
 7/15 
SEMESTER-IV
 1/16     7/17

MRAC
SEMESTER-I

SEMESTER-II
7/16
SEMESTER-III

SEMESTER-IV


MMV
SEMESTER-I

SEMESTER-II

SEMESTER-III
 1/15
SEMESTER-IV


WELDER
SEMESTER-I

SEMESTER-IIDIESEL
SEMESTER-I

SEMESTER-II
7/15    7/16


COPA
SEMESTER-I
1/17
SEMESTER-IIWORKSHOP CALCULATION & SCIENCE FOR TWO YEAR
SEMESTER-I
7/13    7/14     1/15      7/16
SEMESTER-II
7/13      7/15      7/16
SEMESTER-III

SEMESTER-IV


WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE FOR ONE YEAR
SEMESTER-I
7/14     1/15
SEMESTER-IIENGINEERING DRAWING
SEMESTER-I
7/13      7/14      7/15      1/16
SEMESTER-II


PLUMBER
1/16      7/16
ELECTRICIAN CALCULATION    1/15
GROUP XXVI CALCULATION     1/15
ELECTRICIAN  ED  7/13

No comments:

Post a Comment

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II

July17 MECHANIC (DIESEL) THEORY SEMESTER-II In which working cycle is completed in four stroke engine? a) One revolution of the cranksh...