மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை


மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

WIREMAN THEORY SEMESTER IV JULY17 ALL PAGES iti question pdf free download



EMPLOYABILITY SKILLS
1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17
FITTER THEORY
SEM-I 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17

SEM-II 1/14 1/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17
SEM-III 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17


No comments:

Post a Comment

Hindi iti question and answer videos

https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA